(104 reviews)
4.7/5

Algemene voorwaarden

Bio Control Group B.V.

Bedrijfsgegevens

Bio Control Group B.V.,
Sluisjesdijk 37  – 3087 AD Rotterdam,
KVK-nummer: 77799631
BTW nummer: NL861150016B01

Contact

Telefoon: 085 00 10 250
info@biocontrolgroup.nl

Publicatiedatum:

2019 V2.0

Algemene voorwaarden Bio Control Group Services

Algemene artikelen

Artikel 1 Definities

 1. Bio Control Group Services (hierna: Bio Control Group) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het bestrijden van ongedierte in meest ruime zin, Interieurreiniging van gebouwen en voedselveiligheid en HACCP
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Bio Control Group en Bio Control Group de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Bio Control Group en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Bio Control Group en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Bio Control Group ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website biocontrolgroup.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Bio Control Group gesloten Overeenkomsten waarbij Bio Control Group Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bio Control Group overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Bio Control Group via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Bio Control Group zal met Opdrachtgever in gesprek gaan om de wensen van Opdrachtgever duidelijk te krijgen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 2. Een offerte is geldig voor een periode van 30 dagen.
 3. Als Bio Control Group een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bio Control Group kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Bio Control Group dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bio Control Group deze schriftelijk bevestigt.
 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Bio Control Group.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bio Control Group zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. Bio Control Group heeft geen resultaatsverplichting.
 2. Bio Control Group heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Bio Control Group de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bio Control Group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bio Control Group worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bio Control Group zijn verstrekt, heeft Bio Control Group het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien overeengekomen dat Bio Control Group , dient Opdrachtgever de voorzorgmaatregelen binnen de vastgestelde termijn uit te voeren. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, is het voor Bio Control Group niet mogelijk om aan zijn werkzaamheden te beginnen. De schade die hieruit voortvloeit zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Bio Control Group zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van Bio Control Group op de hoogte worden gesteld indien zij werkzaamheden dienen uit te voeren op gevaarlijke locaties. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is het de medewerkers van Bio Control Group toegestaan om bij aankomst op de locatie te weigeren de werkzaamheden uit te voeren. De kosten die hieruit voortvloeien zullen voor rekening komen van de Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever wijzigt van certificering, dient Opdrachtgever Bio Control Group hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
 9. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Bio Control Group hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bio Control Group dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Bio Control Group en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bio Control Group op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bio Control Group en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere partij, dient deze partij het contract met Bio Control Group over te nemen, overeenkomstig artikel 6:159 BW. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat deze contractsovername op de voorgeschreven manier wordt uitgevoerd. Indien Opdrachtgever dit niet doet, dient Opdrachtgever de schade die hieruit voortvloeit te vergoeden.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geplaatst door Bio Control Group blijven in het eigendom van Bio Control Group.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de zaken bedoelt in lid 1 van dit artikel aan te raken, te verplaatsen, op welke manier dan ook te vervreemden of te leveren aan derden. Wanneer Opdrachtgever dit wel doet, is dit volledig voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Bio Control Group heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bio Control Group kan derhalve nooit aansprakelijk gehouden worden voor het niet behalen van een gewenst resultaat.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Bio Control Group is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. Bio Control Group is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Bio Control Group, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Bio Control Group om, als een door Bio Control Group ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Bio Control Group is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Bio Control Group is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Bio Control Group is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden.
 7. Indien Bio Control Group aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bio Control Group met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Bio Control Group is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Bio Control Group niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bio Control Group.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bio Control Group, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bio Control Group zelf of een derde, het resistent zijn van het te bestrijden ongedierte, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bio Control Group, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bio Control Group overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bio Control Group heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bio Control Group kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit via het klachtenformulier op de biocontrolgroup.nl/klachten te melden.
 2. Opdrachtgever dient de klacht binnen een redelijke termijn te melden, waarbij uiterlijk 30 dagen gewacht mag worden.

Artikel 11 Identiteit van Bio Control Group

 1. Bio Control Group is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69786836. Bio Control Group is gevestigd aan de Sluisjesdijk 37 (3087AD) te Rotterdam.
 2. Bio Control Group is per e-mail te bereiken via info@biocontrolgroup.nl of middels de Website.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bio Control Group en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Bio Control Group en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam locatie Rotterdam.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Bio Control Group is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bio Control Group goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Bio Control Group bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Bio Control Group gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk.

Artikel 15 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. Bio Control Group heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen tot 15% worden zonder instemming doorberekend aan Opdrachtgever. Prijswijzigingen die de 15% overstijgen worden eerst voorgelegd aan Opdrachtgever.
 4. Betaling geschiedt vooraf via factuur, met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Bio Control Group mede te delen.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur overeenkomstig lid 5 van dit artikel, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien Bio Control Group besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering door Opdrachtnemer van enige door Opdrachtgever verschuldigde betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.

Artikel 16 Abonnement

De volgende artikelen zijn van toepassing indien er sprake is van een Overeenkomst inhoudende een abonnement

Artikel 17 Duur abonnement

 1. Een abonnement wordt aangegaan voor minimaal de duur van één jaar mits anders aangegeven.
 2. Na het eindigen van de periode genoemd in lid 1 van dit artikel wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van minimaal één  jaar of gelijk aan het contractperiode.

Artikel 18 Betaling van het abonnement

 1. Alle genoemde tarieven in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er bedragen zijn die niet bij de prijs zijn inbegrepen, wordt dit aangegeven. Bio Control Group staat er echter niet voor in dat alle bijkomende kosten zijn genoemd. Een prijsverhoging tot 15% kan zonder instemming van Opdrachtgever doorberekend worden.
 2. Opdrachtgever betaalt op het moment dat het abonnement wordt afgesloten. Daarna volgen betalingen maandelijks.
 3. Indien Bio Control Group buiten kantooruren, te weten in de avonduren of in het weekend, langskomt rekent Bio Control Group 150% van het overeengekomen tarief. Indien Bio Control Group op feestdagen langskomt, rekent Bio Control Group 200% van het overeengekomen tarief.
 4. Bio Control Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het tarief met 3% te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Bio Control Group zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Het gewijzigde tarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing.
 5. De betaling kan geschieden via bankoverschrijving, iDeal, Paypal of Creditcard. Het staat Opdrachtgever vrij te kiezen tussen deze mogelijkheden.
 6. Indien de betaling om welke reden dan ook niet op tijd gedaan wordt, stelt Bio Control Group Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte. Opdrachtgever krijgt dan eenmalig de mogelijkheid om de betaling alsnog te voldoen.
 7. Indien betaling langer dan 30 dagen uitblijft, wordt het logboek van Opdrachtgever afgesloten. Pas wanneer de betalingen voldaan zijn, krijgt Opdrachtgever weer toegang tot het logboek.
 8. Indien betalingen drie maanden uitblijven, eindigt de Overeenkomst. De betalingen van de resterende maanden dient Opdrachtgever nog wel te voldoen en worden direct opeisbaar.


Artikel 19 Beëindigen van het abonnement

 1. Tijdens de periode genoemd in lid 1 van artikel 18 van deze Algemene voorwaarden is het niet mogelijk voor Opdrachtgever om het abonnement te beëindigen.
 2. Nadat het abonnement verstreken is, kan Opdrachtgever het abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Tussentijdse beëindiging van het abonnement is niet mogelijk.
 3. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk.
 4. Na het beëindigen van het abonnement heeft Opdrachtgever nog 30 dagen de tijd om alle gegevens uit het logboek over te nemen. Daarna verwijderd Bio Control Group dit logboek definitief. Bio Control Group stelt Opdrachtgever hier niet van op de hoogte.

De grootste voordelen

voor u

BCG SMART

De Smart oplossingen zijn 24/7 actief met monitoren en beschermen tegen plaagdieren in uw bedrijf

WERKWIJZE

Wering is een essentieel onderdeel voor het weg krijgen of houden van plaagdieren

LOGBOEK

Rapportage van de plaagdierbeheersing zijn voor u altijd inzichtelijk via het innovatieve kantenportal

WERKWIJZE

Wering is een essentieel onderdeel voor het weg krijgen of houden van plaagdieren

BCG SMART

De Smart oplossingen zijn 24/7 actief met monitoren en beschermen tegen plaagdieren in uw bedrijf

LOGBOEK

Rapportage van de plaagdierbeheersing zijn voor u altijd inzichtelijk via het innovatieve kantenportaal